Wybierz oddział

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KWANT.NET.PL

 

Polityka prywatności Serwisu www.kwant.net.pl określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu działającego za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.kwant.net.pl („Polityka prywatności Serwisu”).

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce, ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka w Serwisie w szczególności podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

2. Wszelkie słowa występujące w Polityce prywatności Serwisu rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a)      Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje z plików cookies i innych podobnych technologii, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b)      RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c)      Serwis – serwis prowadzony przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej działającej w domenie www.kwant.net.pl;

d)      Użytkownik – każda osoba korzystająca lub przebywająca w Serwisie.

3. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać.

 

2) ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1. Administratorem danych osobowych jest KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce, ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297591 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5170241998; REGON: 180295910; kapitał zakładowy w wysokości: 7 114 650,00 zł (dalej jako: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie pod adresem: ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kwant@kwant.net.pl lub pod numerem telefonu: (29) 717-49-51.

 

3) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: iodo@kwant.net.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka.

 

4) CEL, PODSTAWA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Administrator przetwarza dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA

PRZETWARZANIA DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych (np. posiadanie konta w sklepie internetowym) lub też podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Umowa lub niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, czas trwania umowy

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży lub innej umowy (w tym przystąpienia do programu lojalnościowego) lub też podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Umowa lub niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy lub korzystaniem z usług oraz przez okres wymagany przepisami prawa

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Dokonywanie rozliczeń, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości finansowej

Przepisy prawa, w szczególności art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą)

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie rozliczenia oraz wykonanie obowiązku prawnego przez Administratora.

Realizacja procesu reklamacyjnego, gwarancyjnego, realizacja prawa do odstąpienia od umowy

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta lub realizacji prawa odstąpienia)

Dane osobowe są przetwarzane przez czas postępowania reklamacyjnego lub realizacji uprawień, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy lub korzystaniem z usług oraz przez okres wymagany przepisami prawa

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub odstąpienie od umowy. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność otrzymania odpowiedzi oraz realizacji ww. uprawnień.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy lub korzystaniem z usług lub strony internetowej

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może spowodować niemożność ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.

Korzystanie z Serwisu i zapewnienie jego prawidłowego działania, administrowanie Serwisem

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu i prawidłowym utrzymaniu Serwisu, ochrony i zabezpieczenia Serwisu

Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

Analityka, prowadzenie statystyk

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, oferowanych produktów i świadczonych usług

Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych spowoduje niemożność dokonywania działań analitycznych i statystycznych przez Administratora.

Kontakt, prowadzenie korespondencji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, sms, formularzy kontaktowych, rozpatrywanie zapytań i zgłoszeń, przeprowadzanie ankiet w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zapytania, kontakt z klientami, Użytkownikiem, rozpatrywanie zapytań, przeprowadzanie ankiet, przyjmowanie zgłoszeń

Dane osobowe są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub niemożność kontaktu

Marketing bezpośredni,

prowadzony w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym Newsletter), telefonu

 

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dbaniu o interesy, dobry wizerunek Administratora oraz prowadzeniu działań marketingowych produktów i usług Administratora (w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej i zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, np. telefonu).

Administrator gromadzi anonimowe statystyki dotyczące kliknięć określonych obszarów w wiadomościach e-mail (w tym w newsletterze) za pomocą narzędzia Google Analytics. Administrator zbiera te informacje w celu ulepszenia newslettera.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe (w tym newsletter) można zrezygnować klikając w odpowiedni link w wiadomości e-mail lub kierując wiadomość na adres e-mail wskazany w pkt 2.2. Polityki prywatności Serwisu.

Dane są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń.

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wiadomości marketingowych.

Prowadzenie profilu na portalu Facebook, LinkedIn i YouTube

Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, zarządzenie tym profilem, promowanie wydarzeń, akcji, produktów i usług, marki Administratora, prowadzenie działań marketingowych towarów i usług, budowanie społeczności i komunikacji za pośrednictwem kanałów komunikacji dostępnych w tych serwisach, analiza aktywności użytkowników profili

Administrator przetwarza dane osobowe do momentu osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z tych profili.

Administrator jest współadministratorem danych osobowych odpowiednio z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook), Google LLC (YouTube), LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn) w zakresie danych osobowych uzyskanych z działań statystycznych lub marketingowych.

Więcej informacji dotyczących uzgodnień pomiędzy Administratorem a dostawcami serwisów można znaleźć w dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych dostawców (np. Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

W związku z tym dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, np. USA lub do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

Organizacja i przeprowadzanie szkoleń

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa o udział w szkoleniu

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w szkoleniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w szkoleniu).

Organizacja promocji, konkursów

Podstawą przetwarzania jest regulamin.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo wskazane w regulaminie promocji lub konkursu

W zakresie danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail, stanowisko) członków zarządu, pełnomocników, osób działających w imieniu osoby prawnej, pracowników i współpracowników klientów, osób kontaktowych są one przetwarzane w celach kontaktowych, nawiązywania relacji biznesowych, przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem, w imieniu którego te osoby działają oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, archiwizacji w celu wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem, prowadzeniem komunikacji na potrzeby umów i współpracy, założeniem i prowadzeniem konta w sklepie online, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

Podstawą prawną w zakresie archiwizacji w celu wykonania obowiązków prawnych są przepisy prawa.

W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wykonania prawnie uzasadnionego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub przez okres wymagany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania czynności (kontakt,   przedstawienie oferty, zawarcie i wykonanie umowy).

Administrator otrzymuje ww. dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane lub od podmiotu, w imieniu którego ta osoba działa.

 

5) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika dostawcom działającym na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z Polityką prywatności Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu i klientów są przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a)      dostawcy usług świadczący dla Administratora rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie i utrzymywanie Serwisu oraz świadczenie usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi, dostawcy platform, systemów informatycznych);

b)      dostawcy płatności online;

c)      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna);

d)      partnerzy biznesowi, podmioty organizujące szkolenia;

e)      firmy kurierskie, dostawcze;

f)       dostawcy narzędzi służących do analizy aktywności w Serwisie lub podejmowania działań marketingowych, tacy jak Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Microsoft Corporation;

g)      organy państwowe,

h)      osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności Administratora.

 

6) PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W związku z korzystaniem z narzędzi służących do analizy aktywności w Serwisie lub podejmowania działań marketingowych dostarczanych przez Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, LinkedIn Ireland Unlimited Company może dochodzić do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie dostawców:

Facebook: https://www.facebook.com/business/help/336550838147603,

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?;

Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

7) PROFILOWANIE

1. Administrator może dokonywać profilowania do celów marketingu polegającego na badaniu preferencji i wyborów użytkownika, tworzeniu profili sprzedażowych (na przykład grup odbiorców według wieku, preferencji, dokonanych zakupów) co pomaga w lepszy sposób spersonalizować i dopasować oferty (np. reklamy w Serwisie Facebook – informacje dot. Pixela Facebooka znajdziesz w niniejszej Polityce prywatności Serwisu). Efektem korzystania z profilowania może być np. przypomnienie danej osobie o niedokończonych działaniach w Serwisie, przesłanie dopasowanej oferty, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też oferty. Profilowanie w Serwisie polega na analizie lub prognozie zachowania danej osoby w ramach Serwisu, np. poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. ofertę lub rabat (na podstawie zgody tej osoby).

2. Jednak decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z funkcjonalności w Serwisie. Administrator nie podejmuje wobec osoby, której dane dotyczą decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływały.

3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec profilowania kierując wiadomość na adres mailowy wskazany na wstępie Polityki prywatności Serwisu (pkt 2.2.). Użytkownik może również wyłączyć narzędzia analityczne lub marketingowe poprzez zmianę ustawień cookies w Serwisie.

 

8) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora realizacji:

a)      prawa dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych;

b)      prawa do sprostowania danych osobowych;

c)      prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawa do usunięcia danych osobowych;

e)      prawa do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (lub przeniesienia do innego Administratora), jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub umowa;

f)       w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie:

a)      z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania; (Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

b)      jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest wykonywane w celu marketingu bezpośredniego; (jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie taki sprzeciw, danych osobowych nie można już przetwarzać do takich celów).

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności Serwisu (pkt 2.2).

 

9) PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest prawidłowe działanie Serwisu, podejmowanie działań analitycznych i statystycznych, dostosowanie wyświetlanych treści, remarketing.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • „Cookies podmiotów zewnętrznych” – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dokonywać analiz, prowadzić statystyki, dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Pozwala również ocenić skuteczność działań reklamowych.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji Serwisu ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego Użytkownik korzysta wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,
 • zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgody za pośrednictwem Serwisu,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu, logowania się, utrzymania sesji.

Na korzystanie z tych plików cookies nie jest konieczna zgoda użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, aby udostępniać prawidłowo stronę internetową Użytkownikowi. W zakresie w którym czynności prowadzą do zawarcia umowy (np. zapamiętywanie sesji, zapamiętywanie danych w formularzu), podstawą przetwarzania danych jest umowa lub niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenie statystyk,
 • badanie ruchu i analiza czasu spędzanego w Serwisie,
 • badanie działań w Serwisie, preferencji w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom Użytkowników,
 • zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy poruszają się w Serwisie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie w celu poprawy wydajności Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem ww. plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu oraz dopasowaniu Serwisu do preferencji Użytkowników.

Korzystanie z ww. plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgodę można wycofać w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu.

 

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dostosowywania treści reklam i innych komunikatów marketingowych produktów i usług Administratora do zainteresowań i preferencji Użytkownika w Serwisie i poza Serwisem.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem ww. plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego i dostosowywaniu treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

Korzystanie z marketingowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika. Zgodę można wycofać w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu.

 

Serwis korzysta z następujących narzędzi:

Google Analytics

Narzędzie jest stosowane w celu tworzenia i analizy statystykco stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Narzędzie umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, w szczególności liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, źródle ruchu, danych demograficznych Użytkowników, które podstrony były odwiedzane, jakie produkty przeglądane lub kupione. Dane te mają na celu ulepszenia działania strony internetowej oraz jej optymalizacji. Narzędzie ma na celu zbieranie danych anonimowych.

Dostawcą narzędzia jest Google LLC.

Informacje zbierane o Użytkownikach są zapisywane i mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach w USA.

Więcej na temat wykorzystywanych plików cookies można się dowiedzieć tutaj: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies oraz o narzędziu tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Aby zrezygnować z używania Google Analytics kliknij: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Clarity

Narzędzie jest stosowane w celu zrozumienia jak Użytkownicy korzystają z Serwisu (liczba odwiedzin, czas trwania odwiedzin, które podstrony są odwiedzane, które obszary są przeglądane, klikane). Narzędzie analizuje również wydajność witryny i weryfikuje błędy w działaniu witryny.

Narzędzie ma na celu zbieranie danych anonimowych.

Dostawcą narzędzia jest Microsoft Corporation.

Więcej na temat wykorzystywanych plików cookies można się dowiedzieć tutaj: https://clarity.microsoft.com/blog/cookies-in-clarity/

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Microsoft można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

Facebook Pixel

Narzędzie umożliwia remarketing polegający na ustaleniu, że Użytkownik odwiedził Serwis, a następnie skierowanie do niego reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Narzędzie umożliwia dopasowanie treści marketingowych, analizę demograficzną i analizę zachowań na stronie internetowej, tworzenie nowych grup odbiorców oraz monitorowanie kampanii reklamowych poprzez badanie konwersji.

Dostawcą narzędzia jest Meta Platforms Ireland Limited.

Więcej na temat wykorzystywanych plików cookies można się dowiedzieć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/, natomiast o narzędziu tutaj: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.

 

Google Ads

Narzędzie umożliwia zbieranie danych o preferencjach Użytkownika (np. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach, zachowaniu na stronie internetowej). Pozwala również na docieranie do określonej grupy odbiorców na podstawie danych demograficznych, zainteresowań, zachowań Użytkowników, co skutkuje wyświetlaniem spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych, które odwiedza Użytkownik.

Dostawcą narzędzia jest Google LLC. Więcej można dowiedzieć się tutaj: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl.

 

LinkedIn Insight Tag

Narzędzie umożliwia monitorowanie i analizowanie zachowań Użytkownika na stronie internetowej oraz docieranie do odbiorców i wyświetlanie reklam na platformie LinkedIn. Narzędzie pozwala również na śledzenie konwersji na stronie internetowej (zakupy, rejestracja) oraz tworzenie grup odbiorców. Dzięki zbieranym danym możliwe jest dostosowanie treści reklam do zachowań i zainteresowań Użytkowników.

Dostawcą narzędzia jest LinkedIn Corporation.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu. Serwisy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ I ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES?

 1. Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
 2. Można dokonać zmian dotyczących ustawień plików cookies w Ustawieniach Cookies w Serwisie lub usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. W zależności od wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić. Poniżej znajdują się przykładowe linki do ustawień przykładowych przeglądarek:
 1. Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 

10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności Serwisu dotyczy tylko Serwisu Administratora.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Polityce prywatności Serwisu, co może być spowodowane w szczególności rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa lub rozwojem samego Serwisu, korzystaniem z nowych narzędzi przez Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany poprzez publikację na stronie internetowej Administratora: https://kwant.net.pl/.

3. Polityka prywatności Serwisu obowiązuje od dnia 20-11-2023

 

 

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
+48 14 621 04 70bok@kwant.net.pl
O nasOddziałyStrefa PracownikaKwantAppKontakt

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Kontakt

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

O firmie

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Ważne informacje

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Copyright (c) 2024 Kwant Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.

Wersja 1.1.3