Wybierz oddział

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KWANT.NET.PL (zwany dalej jako "Regulamin")

I. PRZEDMIOT REGULACJI

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej WWW.KWANT.NET.PL oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”), w tym w szczególności zasady regulujące funkcjonowanie i procedurę zawierania oraz realizacji umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w oparciu o rozwiązania informatyczno-techniczne zapewniające funkcjonalność Sklepu.

1.2. Administratorem WWW.KWANT.NET.PL oraz prowadzącym za jej pośrednictwem działalność gospodarczą w formie Sklepu jest: KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Nr KRS: 0000297591, NIP 5170241998, BDO 000109699 ,REGON 180295910, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 7 114 650,00 zł, nr rachunku bankowego: 64 1050 1979 1000 0090 8050 7974, e-mail: hurtownia@kwant.net.pl, telefon: (14) 621 04 70 (dalej jako: KWANT lub „Sprzedawca”). KWANT posiada również biura i hurtownię
w Tarnowie przy ul. Spokojnej 22, 33-100 Tarnów (zwaną dalej Oddziałem). Kontakt z KWANT może być realizowany z wykorzystaniem wszystkich powyżej wskazanych danych teleadresowych.

1.3. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

  • Aplikacja, Aplikacja KwantApp - oprogramowanie (aplikacja mobilna występująca pod nazwą Aplikacja KwantApp) udostępniane Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą przez KWANT, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym o funkcjonalności i zastosowaniu określonych w regulaminie Aplikacji, do pobrania pod adresem: https://www.kwant.net.pl/docs/Regulamin_aplikacji_mobilnej_KwantApp.pdf Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca z KWANT, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i na zasadach określonych w Regulaminie, umowę sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego;
  • Produkt - rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta;
  • Cena - określona przez KWANT wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient ( w tym Konsument) jest zobowiązany zapłacić KWANT za Produkt, wartość ta jest wartością brutto (uwzględniająca podatek) . Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej;
  • Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z KWANT czynności prawnej (w tym w szczególności zawiera umowę sprzedaży jako kupujący) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej. Ponadto jako Konsument będzie określany Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 z dnia 21.02.2020 r. z późn. zm. dalej zwana Ustawą o Prawach Konsumenta);
  • Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów dostawy), korzystania z kodu rabatowego. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia umowy sprzedaży;
  • Opis - dostępna na stronie internetowej Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (cechy oraz właściwości świadczenia i jego przedmiot);
  • Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta (jako kupującego) za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia z KWANT umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

1.4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu (umowy zawierane na odległość).

1.5. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do konkretnego Zamówienia i zawartej umowy sprzedaży w takim wyłącznie zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z jednoznacznymi informacjami zamieszczonymi w Opisie Produktu objętego Zamówieniem. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie przedmiotu umowy i w żadnym razie nie może być interpretowane jako ograniczenie praw Konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów i niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tych ustaw.

1.7. Umowy będące rezultatem transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny, w szczególności o przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

1.8. Składanie Zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez funkcje Sklepu. Komunikacja Klientów z KWANT odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, a także za pomocą aktualnie dostępnych mechanizmów lub formularzy kontaktowych Sklepu.

1.9. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Sklepu pod tym adresem, w formie tekstowej oraz w formie pliku PDF przygotowanego do pobrania lub wydruku.

1.10. Sklep nie umożliwia zawierania umów w przedmiocie wykonywania usług i dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej.

1.11. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu zakupu przez Klienta Produktu.

1.12 . Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

b. podawania w formularzach udostępnionych w Sklepie wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Klienta;

c. stałego aktualizowania swoich danych, poprzez zmianę danych wprowadzonych w czasie tworzenia Konta;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;

e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f. terminowej zapłaty Ceny i innych kosztów (w szczególności kosztów dostawy Produktu);

g. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

h. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

i. niepodejmowania działań takich jak:

- przesyłanie, umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

- podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta (m.in. danych innych Klientów) oraz ich modyfikowanie;

- modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep (np. Ceny, Opisu Produktów).

1.13. Podstawa i zakres odpowiedzialności KWANT względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych przepisach obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o Prawach Konsumenta - w kodeksie cywilnym oraz niniejszym Regulaminie.

1.14. W razie sporu z KWANT Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z doradztwa rzeczników konsumentów, mediacji wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej czy stałych polubownych sądów konsumenckich - tryb i organizację pracy tych instytucji określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. 2021.275 z późn. zm.) oraz ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2020.1706).

1.15. Szczegółowe informacje w przedmiocie sposobów polubownego rozpoznawania sporów konsumenckich znajdują się również pod tym adresem

II. PRODUKTY ORAZ OPISY

2.1. Przedmiotem transakcji sprzedaży są wyłącznie fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski oraz dopuszczone do obrotu Produkty znajdujące się w asortymencie KWANT.

2.2. Informacje dotyczące Produktów prezentowane w Opisach są zgodne z danymi katalogowymi producentów. KWANT nie jest producentem oferowanych Produktów. Informacja o producencie lub importerze danego Produktu znajduje się w Opisie, podobnie jak inne informacje, o ile są wymagane przez odrębne przepisy (np. znak bezpieczeństwa, znak zgodności, określenie energochłonności).

2.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają wszelkie - wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do konkretnych Produktów - podatki i cła, w szczególności podatek VAT). Ceny podawane są w walucie polskiej (PLN). Każda transakcja sprzedaży dokumentowana jest fakturą VAT/paragonem, które są następnie dostarczane do Klienta na wskazany przez Klienta adres email.

2.4. Podane w Opisach ceny Produktów dostępnych w asortymencie KWANT obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem strony internetowej WWW.KWANT.NET.PL.

2.5. Podane Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktu do Klienta. Wskazane w Sklepie lub w Opisach koszty i warunki dostawy Produktu do Klienta dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski.

III. ZAMÓWIENIA

3.1. Składanie przez Klienta Zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Klienci posiadają dostęp do Sklepu mogą składać Zamówienia na Produkty niezależnie od tego czy dokonali na WWW.KWANT.NET.PL jakiejkolwiek uprzedniej rejestracji.

3.3. Wybór określonych Produktów dla Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie Produktu polecenia "Do koszyka". Wybrane w ten sposób Produkt lub Produkty ujmowane są wówczas w Koszyku.

3.4. W Koszyku Klient ma możliwość modyfikowania dotychczas wybranego asortymentu Produktów (rodzaj, ilość), jak również ma możliwość wybrać formę płatności oraz formę dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia wymaga dodatkowo podania danych Klienta (imię, nazwisko lub nazwa/firma, adres, kontakt do Klienta), w tym w szczególności jego adresu e-mail.

3.5. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty. Cena ta może być mniejsza niż łączna cena nominalna wszystkich zamawianych Produktów w przypadku korzystania przez Klienta z Promocji, w szczególności w przypadku wskazania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia kodu rabatowego.

3.6. Klienta obciążają dodatkowo zaakceptowane przez niego koszty dostawy Produktów, których ustalona wysokość wskazana jest w trakcie składania Zamówienia przy wyborze określonej formy dostawy Produktów.

3.7. Ostateczne złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na Produkty ujęte w Koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Kupuję i płacę, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta jako kupującego oferty zawarcia z KWANT umowy sprzedaży Produktów na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta, tj. zaznaczeniu właściwego pola wyboru, iż wie, że dokonanie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.8. Po złożeniu Zamówienia KWANT niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty e-mail warunki umowy sprzedaży i gotowość realizacji Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie zawiera również numer i datę Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przez KWANT Zamówienia Klienta zawarta zostaje pomiędzy Klientem a KWANT umowa sprzedaży zwana również w niniejszym Regulaminie transakcją.

3.9. Potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3.8. nie stanowi automatycznie wysyłana do Klienta przez system teleinformatyczny Sklepu informacja o otrzymaniu i przyjęciu Zamówienia do weryfikacji.

3.10. Ewentualna zmiana w Zamówieniu dokonywana na wniosek Klienta - po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu - wymaga kontaktu i uzgodnienia szczegółów zmiany z KWANT.

3.11. Informacja o Cenie wskazana w Koszyku i objęta Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta ze Sklepu potwierdzenia Zamówienia. Późniejsze zmiany cen Produktów w Sklepie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez Sklep Zamówienia.

IV. REJESTRACJA

4.1. Każdy odwiedzający witrynę WWW.KWANT.NET.PL ma możliwość utworzenia swojego indywidualnego konta (rejestracji) w bazie Sklepu. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne, a Klient nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń, z wyjątkiem podania danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.

4.2. Rejestracja Klientów będących Konsumentami (tj. osoby prywatne) odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i indywidualnego hasła dostępu do zakładanego konta, które jest wymagane przy logowaniu się na wspomniane konto. Rejestracja Klientów będących podmiotami gospodarczymi (firmami posiadającymi NIP na działalność gospodarczą) odbywa się poprzez podanie NIP i danych osobowych oraz indywidualnego hasła dostępu do zakładanego konta, które jest wymagane przy logowaniu się na wspomniane konto.

4.3. Klient po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość:

- dodania / zmiany swoich danych (adresu e-mail, Imienia, Nazwiska, nazwy/firmy)

- zmiany hasła

- zdefiniowania adresów dostawy ewentualnych zamówień

- przeglądania złożonych przez siebie zamówień

4.4. Dla zarejestrowanych Klientów przewidziane są dodatkowe promocje szczegółowo opisane w regulaminach promocji

4.5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania oraz likwidacji konta Klienta. Żądanie takie Klient może skierować na adres elektroniczny: hurtownia@kwant.net.pl lub pocztą na adres KWANT-MEZOKO ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów.

V. FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wybranej przez Klienta spośród następujących sposobów płatności:

a) Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa);

b) Przedpłata na konto bankowe 64 1050 1979 1000 0090 8050 7974 Bank ING. W tytule przelewu należy umieścić numer i datę Zamówienia;

c) Karty płatnicze / przelewy internetowe - płatność za pośrednictwem PayU.pl;

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU.pl:

a) Szczegółowe zasady i warunki realizacji płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej operatora tych usług, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495 - www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow. Przed skorzystaniem z danej usługi Klient zobowiązany jest zapoznać się z dostępnym na tej stronie regulaminem tej usługi.

b) Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

c) Sklep w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do wskazanego przez Klienta partnera Systemu PayU.pl (instytucji finansowej, banku) za pośrednictwem Systemu PayU.pl .

d) Dokonanie przez Klienta transakcji przez System PayU wymaga udostępnienia przez Sklep danych osobowych Klienta operatorowi tych usług w celu realizacji usługi - dane te będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie braku zgody na powyższe Klient powinien wybrać inny sposób płatności. Przekazanie danych osobowych Klientów spółce PayU dotyczy danych niezbędnych do realizacji usługi i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres Klienta, adres e- mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU S.A. staje się ich administratorem.

e) Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie Sklepu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU.pl

f) W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. Dla prawidłowego przebiegu usługi nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności PAYu.pl można znaleźć tutaj: https://www.payu.pl/regulaminy

5.3. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów za zamówione Produkty dokonywane są w walucie polskiej (PLN - Polski Złoty).

VI. TRANSPORT I DOSTAWA

6.1. Wysyłka Produktów do Klientów prowadzona jest w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta niezwłocznie, tj. maksymalnie w terminie do 7 Dni Roboczych licząc od momentu potwierdzenia Klientowi Zamówienia przez KWANT (zawarcia umowy), chyba, że czas ten zostanie wydłużony z przyczyn niezależnych od KWANT (np. czas realizacji dostawy przez firmę kurierską). Na czas realizacji składa się czas skompletowania i zapakowania Produktów oraz czas na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku, gdy Klient wybrał przedpłatę jako formę zapłaty wysyłka Produktu nie nastąpi przed otrzymaniem przedpłaty przez KWANT.

6.3. Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD lub RABEN, In post na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Aktualny cennik kosztów dostawy dostępny jest pod linkiem: pod tym linkiem

6.4. W dniu wysłania paczki Klient zostaje poinformowany mailem o wysyłce i numerze listu przewozowego.

6.5. Przesyłki są ubezpieczane jedynie na wniosek Klienta i pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty uzgodnionej z KWANT - równej dodatkowym kosztom ubezpieczenia.

6.6. W sytuacji gdy KWANT jest obowiązany przesłać/dostarczyć Produkt Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, a niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi.

6.7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że otrzymana przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, Klient jest uprawniony zażądać dokonania przez przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta, które może być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

6.8. KWANT zwraca się do Klientów o dokonywanie ustaleń stanu przesyłki zgodnie z pkt 6.7, gdyż pozwala to określić fakt i przyczynę powstania szkody w przesyłce, jak również może mieć wpływ na polepszenie standardu dostaw. Przesyłki pakowane są bowiem przez KWANT w sposób zapewniający ich bezpieczny transport, co uwarunkowane jest uprawnieniem przewoźnika do odmowy przyjęcia do przewozu Produktów, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient może nie przyjmować przesyłki i zgłosić swoje zastrzeżenia przewoźnikowi, a dla uzyskania dodatkowych informacji powinien niezwłocznie skontaktować się z KWANT.

6.9. Postanowienia pkt 6.7. i 6.8. nie nakładają na Konsumenta wiążących obowiązków w stosunku do KWANT i nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

6.10. Produkty o niestandardowej wadze i gabarytach nie mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą i muszą być dostarczane jako przesyłki paletowe. Takie Produkty posiadają oznaczenie w Opisie Produktu o treści: "Wyłącznie przesyłka paletowa". Dostępne dla takiego Produktu opcje dostawy przewidują wyłącznie formę przesyłki paletowej, a aktualny koszt dostawy takiego Produktu do Klienta jest widoczny po wskazaniu tego sposobu dostawy. Ewentualne koszty zwrotu tych Produktów w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta są wyższe niż standardowe opłaty pocztowe - przy czym szacunkowa maksymalna wartość takich kosztów nie powinna przekraczać kwoty 650 zł. Usługi powszechne w tym zakresie świadczą również firmy przewozowe, o których mowa w pkt 6.3. Regulaminu.

6.11. Klient jest zobowiązany odebrać dostarczony Klientowi Produkt. W przypadku, gdy Klient bezpodstawnie nie odbierze zamówionego Produktu KWANT obciąży Klienta kosztami zwrotu Produktu w wysokości zgodnej z tabelą opłat danego przewoźnika/kuriera - w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu nie więcej niż 150 zł (w przypadku przesyłek w paczkach) lub nie więcej niż 1000zł (w przypadku przesyłek paletowych).

VII. ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej z KWANT, za pośrednictwem Sklepu, umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.9 i pkt 7.10 niniejszego Regulaminu.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - bieg tego terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, zaś w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

7.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając KWANT oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w tym wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail KWANT. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć np.:

- pisemnie na adres KWANT HE - MEZOKO ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów

- elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznie na adres: hurtownia@kwant.net.pl

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KWANT przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. KWANT zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.6. Jeżeli KWANT nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KWANT , KWANT nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić Produkty KWANT w stanie niezmienionym lub przekazać je osobie upoważnionej przez KWANT do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że KWANT zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: KWANT HE - MEZOKO ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów.

7.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że KWANT zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że KWANT nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu). Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności: brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i innych elementów a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (jeśli wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

7.11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez KWANT lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z KWANT Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.9 i 7.10. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, KWANT poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

7.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Ustawy o Prawach Konsumenta a w szczególności w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli KWANT wykonał w pełni usługę za wy raźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KWANT, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi KWANT nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów na indywidualne Zamówienie Konsumenta a także ciętych na miarę (np. przewody cięte na wymiar, rozdzielnie według specyfikacji Konsumenta);

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby KWANT do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli KWANT świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej;

j) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli KWANT rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez KWANT utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a KWANT przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku;

k) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od KWANT, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

VIII. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ I POLITYKA REKLAMACJI PRODUKTÓW (KONSUMENCI)

8.1. KWANT w momencie zawierania umowy sprzedaży z Konsumentem przyjmuje odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży. Odpowiedzialność KWANT z tytułu braku zgodności sprzedanego Produktu z umową trwa przez okres dwóch lat od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi, pod warunkiem jego ujawnienia się w ciągu tego okresu.

8.2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił KWANT najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który KWANT zaakceptował.

8. 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez KWANT, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że KWANT wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które KWANT udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

8.4. KWANT nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 8. 3 powyżej , jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 8.3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

8.5. KWANT ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu jeżeli zostało ono przeprowadzone przez KWANT lub na jego odpowiedzialność.

8.6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.7. Konsument, w terminie określonym w pkt. 8.1 powyżej, w związku ze stwierdzeniem stanu niezgodności Produktu z umową, jest uprawniony do złożenia oświadczenia, w którym zgłasza się zastrzeżenia, dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy (dalej też jako „Reklamacja”). Reklamacje należy kierować listownie na adres Oddziału, tj. KWANT MEZOKO ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów lub w formie elektronicznej na adres: hurtownia@kwant.net.pl Dołączenie do reklamacji kopii faktury/paragonu dokumentującej sprzedaż, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań, jak również oznaczenie przesyłki/maila określeniem „Reklamacja“ pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez KWANT. W opisie reklamacji zalecane jest, w celu przyspieszenia jej rozpatrzenia, wskazanie: a) opisu wady, daty wystąpienia wady, b) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji np. naprawy lub wymiany Produktu i in., (c) danych kontaktowych Klienta. Przykładowy wzór protokołu reklamacyjnego dostępny jest: pod tym linkiem

8.8. KWANT, na skutek Reklamacji, może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla KWANT. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla KWANT, może on odmówić doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. W takim wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, o których mowa w pkt. 8. 11 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla KWANT uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży.

8.9. KWANT dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi KWANT.

8.10. Konsument jest zobowiązany udostępnić KWANT Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt KWANT. Nieprzekazanie Produktu może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego, bądź skutkować wydaniem decyzji odmownej, z uwagi na brak możliwości doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową.

8.11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży wyłącznie wówczas, gdy:

1) KWANT odmówił doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową sprzedaży (poprzez jego naprawę lub wymianę);

2) KWANT nie doprowadził Produktu do stanu zgodności z umową sprzedaży;

3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że KWANT próbował doprowadzić Produkt do stanu zgodności z umową sprzedaży;

4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny, albo odstąpienie od umowy sprzedaży;

5) z oświadczenia KWANT lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.12. Zwrot należności, powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

8.13. KWANT może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest nieistotny.

8.14. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca Produkt KWANT na jego koszt. KWANT zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu lub dowodu jego odesłania.

8.15 Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

8.16. Jeśli reklamacja zawiera braki, Konsument zostanie poproszony o ich uzupełnienie tym samym kanałem komunikacji, który wykorzystał do wniesienia reklamacji, chyba że z treści reklamacji wynika odmienna wola Konsumenta.

8.17. Odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Konsument nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, na podany do kontaktu adres poczty e-mail Konsument, odpowiedź udzielana jest w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

8.18. Szczegółowe uprawnienia Konsumenta oraz odpowiedzialność KWANT wobec Konsumenta , regulują przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta a w sprawach w niej nieuregulowanych także inne przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. )

IX. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

9.1. KWANT przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów bez podania przyczyny w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Klientem.

9.2. W zakresie Klientów nie będących Konsumentami KWANT ma prawo żądania przedpłaty za złożone Zamówienie.

9.3. Korzyści i ciężary dotyczące Produktów a także ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta nie będącego Konsumentem z chwilą wydania produktów przewoźnikowi.

9.4. KWANT wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkty wobec Klientów nie będących Konsumentami (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

9.5. Odpowiedzialność KWANT wobec Klientów nie będący Konsumentami ograniczona jest jedynie do wysokości ceny za Produkt, oznacza to, że KWANT nie odpowiada za utratę korzyści, zysków a także szkody pośrednie Klienta.

X. GWARANCJA

10.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. KWANT nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

10.2. Zasady gwarancji producenta lub importera nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w Opisie danego Produktu oraz na kartach/drukach gwarancyjnych Produktów dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.

10.3. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie Produktu bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

10.4. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości Produktu, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia Produktu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

XI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU I APLIKACJI

11.1 Reklamacje związane z funkcjonowaniem usług elektronicznych KWANT.NET.PL w szczególności funkcjonowaniem strony internetowej i Aplikacji można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurtownia@kwant.net.pl lub pisemnie na adres Oddziału: tj. MEZOKO KWANT ul. Spokojna 22 (biura), 33-100 Tarnów.

11.2 Reklamacja na działanie WWW.KWANT.NET.PL lub Aplikacji powinna zawierać: (i) dane reklamującego; (ii) adres mailowy do korespondencji (jeśli jest to inny adres niż adres mailowy, z którego została wysłana reklamacja; (iii) opis przyczyny złożenia reklamacji w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; oraz (iv) żądanie reklamującego. Takie reklamacje będą rozpatrywane przez KWANT w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji na działanie platformy internetowej, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, regulujących odpowiedzialność KWANT za brak zgodności sprzedanego Produktu z umową.

11.3. Reklamacje i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

11.4. Jeśli reklamacja zawiera braki, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie tym samym kanałem komunikacji, który wykorzystał do wniesienia reklamacji, chyba że z treści reklamacji wynika odmienna wola Klienta.

11.5. Odpowiedź na reklamację, udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta, odpowiedź udzielana jest w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

XII. PROMOCJE, RABATY I KUPONY RABATOWE

12.1. KWANT może wprowadzać wobec określonych Produktów promocje, rabaty, kupony i kody rabatowe lub programy lojalnościowe, zarówno stałe, cykliczne jak i jednorazowe ("Promocje").

12.2. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz czas ich obowiązywania określone będą każdorazowo w regulaminach Promocji, dostępnych na WWW.KWANT.NET.PL w zakładce promocje .

12.3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile założenia przeciwne nie wynikają wprost z regulaminu Promocji.

12.4. Kupony rabatowe, w zależności od rodzaju, upoważniają do procentowego obniżenia ceny Produktów -lub też upoważniają do obniżenia wartości Produktów w Koszyku. Kuponu rabatowego można użyć podczas finalizowania Zamówienia w okienku "Koszyk".

XIII. NOTA PRAWNA

13.1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy i zawartość strony internetowej WWW.KWANT.NET.PL stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody KWANT, a w przypadku licencji niewyłącznych - bez zgody licencjodawcy - jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, opisów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych na WWW.KWANT.NET.PL.

13.2. Treść niniejszego Regulaminu stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

13.3. Naruszenie przysługujących KWANT autorskich praw majątkowych uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.

13.4. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Bezprawne działania nakierowane na naruszenie lub zagrożenie naruszenia renomy lub firmy KWANT może skutkować odpowiedzialnością i sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13.5. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez KWANT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia Produktu, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

13.6. Prezentacja Produktu i Opis mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jedynie skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy. Sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy KWANT a Klientem określony jest w Regulaminie.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się KWANT:

Dla prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Sklepie konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego wyposażonego w przeglądarkę internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer v.8, Mozilla Firefox v.2, Opera v.10, Google Chrome v.6, z włączoną obsługą JavaScript. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Sklepu to 1280 x 1024 pikseli, jakość kolorów 32 bity, paleta co najmniej 32 mln kolorów - lub korzystanie z urządzenia i oprogramowania równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej np. - Tableta, Smartphona. Ponadto w celu złożenia i realizacji zamówienia na Produkt konieczny jest dostęp Klienta do Internetu i posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail a także w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

14.2. KWANT świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

a) konto Klienta;

b) umożliwianie Klientom składania zamówień na Produkty oraz zawierani umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom treści reklamowych;

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka;

e) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;

f) Newsletter;

g) wyszukiwanie za pośrednictwem lokalizacji sklepu stacjonarnego KWANT lub określonego punktu odbioru przesyłki (m.in. in post)

oraz dodatkowo, zgodnie z regulaminem Aplikacji, Aplikację KwantApp.

Reklamacje na świadczenie przez KWANT usług elektronicznych odbywają się zgodnie z Rozdziałem XI niniejszego Regulaminu.

14.3. skreślony

14.4. skreślony

14.5. skreślony

14.6. Informacje na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej WWW.KWANT.NET.PL i Sklepie znajdują się: pod tym adresem 

14.7. Strona internetowa WWW.KWANT.NET.PL wykorzystuje pliki typu cookie. Szczegółowe zasady wykorzystywania cookie określa Polityka Prywatności dostępna pod tym adresem.

14.8. KWANT podejmuje starania w celu zapewnienia bezpiecznego i stałego funkcjonowania strony: WWW.KWANT.NET.PL.

14.9. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla zmiany wzorców umownych w Kodeksie cywilnym. Zmiana Regulaminu może wynikać w szczególności ze zmiany stanu prawnego, rozwiązań technicznych stosowanych w Sklepie lub zmian, bądź potrzeb organizacyjnych, asortymentowych lub biznesowych dotyczących KWANT.

14.10. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji.

14.11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Ustawa o Prawach Konsumenta, Kodeks cywilny, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa polskiego (Treść aktów prawnych jest dostępna na stronie https://isap.sejm.gov.pl/.) a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

14.12. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od dnia 20-11-2023 r

Archiwum zmian wprowadzonych w niniejszym regulaminie dostępne jest pod tym adresem

Aktualny regulamin w wersji PDF dostępny jest pod tym adresem

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

elektroniczna wersja formularza dostępna jest pod tym adresem

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

KWANT- Mezoko

ul. Marii Drozd 9

33-100 Tarnów

e-mail hurtownia@kwant.net.pl,

telefon (14)621 04 70

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi : (*)

Oznaczenie Produktu/ usługi:

Numer dokumentu sprzedaży / zamówienia:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Nr telefonu konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Nr konta bankowego konsumenta(-ów) do zwrotu:

Data:

Zwracany Produkt, wraz z niniejszym dokumentem prosimy odesłać na adres:

KWANT- Mezoko

ul. Marii Drozd 9

33-100 Tarnów

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………..

/podpis/

 

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:
+48 14 621 04 70bok@kwant.net.pl
O nasOddziałyStrefa PracownikaKwantAppKontakt

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Kontakt

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

Pracujemy

pn.-pt. 8:00 - 16:00

Realizacja zamówień:

O firmie

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Ważne informacje

Nagrody
Nagroda diamenty miesięcznika Forbes 2022
Logistyka
Logo DPD
Logo DHL
features.logistics.imagesAlt.inpot
Logo Raben
Płatności
Logo PayU
Logo Blik

Copyright (c) 2024 Kwant Hurtownie elektryczne Sp. z o.o.

Wersja 1.1.8